Dostęp do informacji

Zasady udostępnienia informacji publicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.)
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać, wybierając jeden z poniższych sposobów:

  1. na adres szkolny – pocztą tradycyjną;
  2. złożyć w sekretariacie szkoły;
  3. przesłać na adres email.

Zgodnie z w/w ustawą informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że:

  1. nie może być udostępniona w tym terminie, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku);
  2. środki techniczne nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu – postępowanie umarza się.

Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. odpowiedni nośnik lub przekształcenie informacji) można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Jeśli przygotowanie odpowiedzi jest związane z koniecznością dokonania przetworzenia informacji, wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania ważnego interesu publicznego, który warunkuje uzyskanie odpowiedzi na wniosek w formie informacji przetworzonej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej
Odmowa udzielenia informacji następuje w wyniku powołania się na tajemnicę ustawowo chronioną, prawo do prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę jednostki.

Jak realizowana jest kontrola realizacji prawa do informacji publicznej?
Wnioskodawcy, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna – przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dostępny jest do pobrania tutaj.